குமரி மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சிறுபான்மை துறையின் சார்பாக மத்திய அரசின் மக்கள் விரோத செயல்கள

குமரி மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் சிறுபான்மை துறையின் சார்பாக மத்திய அரசின் மக்கள் விரோத செயல்களை கண்டித்து மாலை நேர தர்ணா போராட்டம் திருவட்டார் சந்திப்பில் நடைபெற்ற போது

 நிகழ்வுகள்